ENG
TagasiPrindi   


Põhikiri
Juhatus
Toetajaliikmed
Liikmeks astumise avaldus
Liikmed
Käitumispõhimõtted
Liikmemaks
 

Põhikiri

Eesti Laborimeditsiini Ühingu põhikiri

Üldsätted

 • Mittetulundusühing nimega Eesti Laborimeditsiini Ühing (edaspidi ELMÜ) on vabatahtlik, sõltumatu ja mittepoliitiline organisatsioon, mille tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel ja ühistegevusel.
 • ELMÜ on eraõiguslik juriidiline isik (mittetulundusühing). Tal on oma pitsat, pangakonto ja sümboolika.
 • ELMÜ juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest ja käesolevast põhikirjast.
 • ELMÜ juhatuse asukoht on L.Puusepa 8, 51014 Tartu.

ELMÜ tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise teed

ELMÜ eesmärgiks on aidata kaasa:

 • laborimeditsiini kui eriala edendamisele ja väärtustamisele Eesti Vabariigis
 • oma liikmete erialaste teadmiste ja haridustaseme tõstmisele
 • teadustööle laborimeditsiini vallas

Oma eesmärkide saavutamiseks ELMÜ:

 • esitab omapoolseid ettepanekuid tervishoiupoliitikat käsitleva seadusloome ettevalmistamisel ning raviteenuste hindade kehtestamisel
 • kooskõlastab Tartu Ülikooli poolt koostatud diplomieelse ja diplomijärgse (residentuuri) õppekava laborimeditsiini osas
 • koordineerib võimaluste piires Eesti Vabariigis läbiviidavaid üritusi laborimeditsiini vallas toimuva täiend- ja jätkuõppe osas
 • kooskõlastab Tartu Ülikooliga ja Sotsiaalministeeriumiga uute laboriarstide ja teiste kõrgharidusega laborispetsialistide vajaduse Eesti riigis
 • kooskõlastab Sotsiaalminsteeriumile esitatavad taotlused laborimeditsiini puudutavate teadustööde finantseerimiseks
 • teeb koostööd kõigi Eesti Vabariigi organisatsioonide, ühenduste ja nõukogudega, mille eesmärgiks on eesti rahva tervise kaitsmine, edendamine, hoidmine ja tervishoiupoliitika elluviimine
 • korraldab ja vahendab täienduskoolitust, õppusi, seminare, konverentse
 • korraldab laboriarstide ja teiste kõrgharidusega laborispetsialistide pädevuse hindamist
 • arendab koostööd rahvusvaheliste erialaorganisatsioonidega
 • töötab välja metoodilisi soovitusi ja juhendeid ning õppematerjale
 • ELMÜ liikmed, nende õigused ja kohustused

ELMÜ liikmeskond koosneb liikmetest (füüsilised isikud) ja toetajaliikmetest (juriidilised isikud).

Liikmeks saavad astuda kirjaliku avalduse alusel:

 • töötavad ja pensionil laboriarstid
 • teised kõrgharidusega töötavad või pensioneerunud laboritöötajad
 • laborimeditsiinist huvituvad üliõpilased, residendid ja kõrgharidusega füüsilised isikud
 • laborimeditsiiniga seonduva põhitegevusega juriidilised isikud (toetajaliige).

Uute liikmete vastuvõtu otsustab ELMÜ juhatus.


ELMÜ liikmel on õigus:

 • valida ja olla valitud ELMÜ juhtorganitesse
 • teha ettepanekuid ühingu töö korraldamiseks
 • algatada ELMÜ eesmärke toetavaid üritusi ja tegevusi
 • esineda arupärimistega ELMÜ töö ja tema juhtide tegevuse kohta
 • saada infot ELMÜ tööst
 • võtta osa kõikidest ELMÜ poolt korraldatavatest üritustest
 • taotleda ühingu toetust ja kaitset kutsetöös
 • ELMÜ toetajaliikmete õigused ja kohustused sätestatakse kahepoolsete lepingutega ELMÜ juhatuse ja juriidilisest isikust liikme vahel.

ELMÜ liige on kohustatud:

 • täitma käesoleva põhikirja nõudeid ja juhtorganite kollegiaalseid otsuseid
 • osalema aktiivselt ELMÜ töös
 • tasuma kindlaksmääratud ajal ja suuruses liikmemaksu
 • valituna ELMÜ juhtorganitesse täitma temale pandud ülesanded

Liikmeksolek lõpeb väljaastumise või väljaarvamisega. Väljaastumiseks esitatakse liikme poolt kirjalik avaldus ELMÜ juhatusele. Väljaarvamine võib toimuda siis, kui liige rikub põhikirja, ning selle otsustab juhatus.


ELMÜ struktuur ja töökorraldus.


ELMÜ kõrgeim organ on ühingu liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt üks kord aasta jooksul.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb ja hääletab 50%+1 ELMÜ liiget. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole ELMÜ koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse või vähemalt 1/10 ELMÜ liikmete nõudmisel, viimasel juhul juhatusele esitatud kirjaliku, allkirjastatud ja põhjust ära näitava avalduse alusel.

Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra määrab juhatus, kes teeb selle teatavaks vähemalt üks kuu enne korralise ja kaks nädalat enne erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist.

ELMÜ üldkoosolek arutab ja võtab vastu otsuseid ELMÜ põhiküsimustes, sealhulgas:

 • kinnitab ELMÜ põhikirjas tehtavad muudatused ja täiendused
 • valib ELMÜ juhatuse
 • kuulab ära juhatuse aruanded ning annab hinnangu tehtule aruandeperioodil
 • kinnitab Sotsiaalministeeriumile esitatava ettepaneku pädevuse hindamise komisjoni koosseisu kohta
 • otsustab sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse
 • otsustab ühingu tegevuse lõpetamise

Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ELMÜ tööd juhatus, mis on 3-7 liikmeline. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe. Üks isik ei või olla juhatuse esimees enam kui kahe järjestikuse valimisaja (8 aastat) vältel. Juhatusel on õigus moodustada töögruppe konkreetsete ülesannete täitmiseks, hõlmates sinna nii juhatuse liikmeid kui teisi ELMÜ liikmeid.

Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui kolm korda aastas. Juhatuse koosolekutel vastuvõetud otsused protokollitakse.

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 50%+1 juhatuse liikmetest.

ELMÜ juhatus: juhib ühingu tegevust; korraldab eesmärke järgivaid üritusi ja tegevusi; esindab ELMÜ-d läbirääkimisel riiklike ja ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega; annab üldkoosolekule aru oma tegevusest; käsutab ja kasutab ELMÜ rahalisi vahendeid üldkoosolekute vahelisel perioodil; otsustab liikmete ja toetajaliikmete vastuvõtu ühingusse ning sõlmib kahepoolsed lepingud toetajaliikmetega..

ELMÜ juhatuse esimees: valmistab ette ja juhatab juhatuse koosolekuid; esindab ELMÜ-d suhetes kõigi asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega; tegutseb juhatuse nimel ilma erivolitusteta; avab pangakontod; kirjutab alla ELMÜ juhatuse dokumentidele.

ELMÜ vara

ELMÜ varalised vahendid moodustuvad: liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest; toetajaliikmete liikmemaksudest; varalistest kingitustest, eraldistest ja toetustest; tuludest, mida võidakse saada ELMÜ põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest.

ELMÜ tulusid kasutatakse ainult ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

ELMÜ vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

ELMÜ reorganiseerimise ja tegevuse lõpetamise alused ning kord

ELMÜ ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub ELMÜ üldkoosoleku otsuse alusel

ELMÜ tegevuse lõpetamiseks on vaja vähemalt 2/3 ühingu liikmete nõusolek.

ELMÜ tegevuse lõpetamise otsuses tuuakse ära ELMÜ vara ja rahaliste vahendite edasine saatus. Tegevuse lõpetamisega seotud küsimused lahendab üldkoosoleku poolt moodustatav likvideerimiskomisjon pärast kõikide kohustuste täitmist kreeditoride ees.

     
 
 
 
Soodsad kodulehed